گزارشات شرکت

گزارشات شرکت

گزارش فعاليت هيئت مديره1402

گزارش تفسيري مديريت 1402

گزارش و صورتهای مالی شرکت سکاب 1402

زمانبندي پرداخت سود1402

کمیته ریسک

کمیته انتصابات

گزارش پایداری

گزارش فعالیت هیات مدیره

اعضای کمیته حسابرسی

زمان بندی پرداخت سود منتهی به 1401/09/30

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به 1401/09/30

گزارش کنترل های داخلی منتهی به 1401/09/30