مجمع عمومي عادي صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1400/09/30

احتراماً پيرو مجمع عمومي عادي صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1400/09/30 شركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها(سهامي عام) مورخ 1400/11/30 پرداخت سود (به ازاي هر سهم 450 ريال) به شرح ذیل جهت سهامداران تقدیم می‌گردد:

پیام بگذارید