هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی به نمایندگی تحصیلات سمت
میثم بلگوریان حقوقی (به نمایندگی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها) دکترای مدیریت مالی رئیس هیأت مدیره
سیدعلی ناجی اصفهانی حقوقی (به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا) عضو هیئت مدیره
امیر عباس کریم زاده حقوقی (به نمایندگی شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین) کارشناسی ارشد مدیریت مالی عضو هیأت مدیره
حقوقی (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سپهرهشتم) عضو هیأت مدیره
علی حسین زاده گوهری حقوقی (به نمایندگی شرکت ستاره عمران زمین) کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
با شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان در تماس باشید