هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی به نمایندگی تحصیلات سمت
رئیس هیأت مدیره
سید علی میلانی حسینی حقوقی (به نمایندگی شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین) کارشناسی ارشد نایب رئیس هیأت مدیره
محمد حسن صبوری دیلمی حقوقی (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سپهرهشتم) دکترای علوم اقتصادی عضو هیأت مدیره
داریوش مبصر حقوقی (به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا) دکترای مدیریت راهبردی عضو موظف هیأت مدیره
علی حسین زاده گوهری حقوقی (به نمایندگی شرکت ستاره عمران زمین) کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
با شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان در تماس باشید