معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در تاریخ 1383/04/05 تحت شماره 228825 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت واقع در  تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی خیابان بیست و سوم پلاک 10 – طبقه سوم می باشد. 

موضوع فعالیت شرکت به استناد ماده 2 اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و مجتمع ها و طرح ها و واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس، همچنین شرکت برای حصول به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت کند: 

الف- تشکیل شرکت و مشارکت در سرمایه، خرید سهام و اداره انواع شرکت ها، مؤسسات؛ فروش سهام شرکت ها و یا انحلال آنها
ب- پذیره نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام، اوراق مشارکت و کالا از طریق بورس اوراق بهادار و یا غیراز آن
پ- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری
ت – ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری های جدید، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی
ث- انتشار اوراق مشارکت
ج- مشارکت در بازارهای ابزارهای مالی مشتقه
چ- انجام هرگونه امور مالی و بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
ح- اداره سهام به نمایندگی دیگر اشخاص و ارائه خدمات مشاوره مالی
خ- خرید و فروش زمین، ساختمان و ساخت و ساز آن و یا مشارکت درانجام این امور 

1

با شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان در تماس باشید