سرمایه و سهامداران شرکت

سرمایه و سهامداران شرکت

شركت با سرمايه 675.5 ميلیارد ريال تاسيس شده و سرمايه فعلي شركت 12,000 ميلیارد ريال است. ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد :
كد مجازي شغل تعداد سهامدار تعداد سهم درصد
صندوق بازنشستگي 1 7071661682 58.930
سایرین 29955 2186474157 18.220
شركت توسعه و مديريت سرمايه صبا 1 1871125432 15.59
کارکنان بانک ملي 45648 355331425 2.961
کارکنان بانک تجارت 13096 165239315 1.377
کارکنان بانک صادرات 21700 158040275 1.317
کارکنان بانک کشاورزي 5661 108658140 0.905
کارکنان بانک رفاه 7315 45390061 0.378
کارکنان بانک ملت 4165 33377724 0.278
کارکنان بانک صنعت و معدن 322 2360797 0.02
انجمن بازنشستگان بانک رفاه کارگران 125 952976 0.008
هيات موسسين 13 861670 0.007
کارکنان بانک توسعه صادرات 21 487538 0.004
کارکنان صندوق بازنشستگي 3 38808 0.0003234
128026 12000000000 100

 

جدول فوق بر اساس اطلاعات تاریخ 1401/01/21بروزرسانی شده است