سرمایه و سهامداران شرکت

سرمایه و سهامداران شرکت

شركت با سرمايه 675.5 ميلیارد ريال تاسيس شده و سرمايه فعلي شركت 12,000 ميلیارد ريال است. ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد :
كد مجازي شغل تعداد سهامدار تعداد سهم درصد
صندوق بازنشستگي 1 7,080,515,181 59
سایرین 27,840 2,212,886,750 18.44
شركت توسعه و مديريت سرمايه صبا 1 1,860,368,611 15.5
کارکنان بانک ملي 45,098 350,693,324 2.922
کارکنان بانک تجارت 12,590 158,052,999 1.317
کارکنان بانک صادرات 21,092 149,878,668 1.249
کارکنان بانک کشاورزي 5,578 107,428,064 0.895
کارکنان بانک رفاه 7,208 43,330,424 0.361
کارکنان بانک ملت 4,053 32,544,522 0.271
کارکنان بانک صنعت و معدن 309 2,201,805 0.018
انجمن بازنشستگان بانک رفاه کارگران 125 952,976 0.008
هيات موسسين 12 611,670 0.005
کارکنان بانک توسعه صادرات 20 496,198 0.004
کارکنان صندوق بازنشستگي 3 38808 0.0003234
123,930 12000000000 100

جدول فوق بر اساس اطلاعات تاریخ 1401/09/30بروزرسانی شده است