هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی به نمایندگی تحصیلات سمت
فرهاد امیرحسینی حقوقی (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سپهرهشتم) رئیس هیأت مدیره
میثم بلگوریان حقوقی (به نمایندگی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها) دکترای مدیریت مالی نایب رئیس هیأت مدیره
امیر عباس کریم زاده حقوقی (به نمایندگی شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین) کارشناسی ارشد مدیریت مالی عضو هیأت مدیره
سیدعلی ناجی اصفهانی حقوقی (به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا) عضو هیئت مدیره
علی حسین زاده حقوقی (به نمایندگی شرکت ستاره عمران زمین) کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
با شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان در تماس باشید