هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی به نمایندگی تحصیلات سمت
میثم بلگوریان حقوقی (به نمایندگی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها) دکترای مدیریت مالی رئیس هیأت مدیره
داریوش مبصر حقوقی (به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا) دکترای مدیریت راهبردی نایب رئیس هیأت مدیره
امیر عباس کریم زاده حقوقی (به نمایندگی شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین) کارشناسی ارشد مدیریت مالی عضو هیأت مدیره
محمد حسن صبوری دیلمی حقوقی (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سپهرهشتم) دکترای علوم اقتصادی عضو هیأت مدیره
علی حسین زاده گوهری حقوقی (به نمایندگی شرکت ستاره عمران زمین) کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
با شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان در تماس باشید