عملکرد

عملکرد شرکت در زمینه ساخت و ساز

پروژه پیروز پروژه عاطفی

زمین پروژه به مساحت تقریبی 327 متر مربع در محدوده بلوار آفریقا و بزرگراه مدرس واقع شده است، که تنها از یک طرف دارای همسایگی می باشد و دسترسی اصلی آن از سمت شمال می باشد. زمین پروژه از سمت شمال، جنوب و شرق دارای دید مناسب می باشد، که امکان نورگیری مناسب از ویژگی های مثبت آن است. زمین پروژه تقریبا به شکل مستطیل و در وضع موجود، 342 متر مربع وسعت دارد که بر اسا س طرح تفضیلی منطقه 3 شهر تهران مشمول اصلاح شده و پس از اصلاح، سطح آن 327 متر مربع خواهد شد. طول شمالی زمین پخ 1.91، شمال به گذر 9.68 و پخ 5.18، ضلع شرق بدون هیچ دسترسی به طول 21.95، ضلع جنوب به پلاک به طول 11.42 و ضلع غرب به گذر 23.88 متر است.

ساختمان اداری عاطفی، امکانی برای احداث و توسعه مرکز مالی در تهران با امکانات و استانداردهای بین المللی را رائه می دهد. احداث پروژه ای که واحدها، به صورت تک قابل فروش به سرمایه گذاران می باشد و به سازنده امکان خروج سریع از پروژه با در نظر گرفتن برگشت سرمایه فراهم می آورد.  موقعیت مناسب ساختمان اداری عاطفی، در خیابانی که از یک سو به بلوار عاطفی و از سوی دیگر به خیابان ولیعصر راه دارد، موقعیت خود را رشد اقتصادی آتی ایران بدست خواهد آورد.