سرمایه و سهامداران شرکت

سرمایه و سهامداران شرکت

شركت با سرمايه 675.5 ميلیارد ريال تاسيس شده و سرمايه فعلي شركت 12,000 ميلیارد ريال است. ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد :
كد مجازي شغل تعداد سهامدار تعداد سهم درصد
صندوق بازنشستگي 1 7,114,728,357 59.28
سایرین 22,588 2,238,954,195 18.65
شركت توسعه و مديريت سرمايه صبا 1 1,842,557,134 15.35
کارکنان بانک ملي 44,276 342,907,064 2.85
کارکنان بانک تجارت 11,832 146,031,147 1.21
کارکنان بانک صادرات 20,299 142,776,186 1.18
کارکنان بانک کشاورزي 5,477 105,047,812 0.87
کارکنان بانک رفاه 7,025 41,822,432 0.34
کارکنان بانک ملت 3,733 20,948,668 0.17
کارکنان بانک صنعت و معدن 300 2,148,703 0.0179
انجمن بازنشستگان بانک رفاه کارگران 122 931,626 0.0077
هيات موسسين 12 611,670 0.005
کارکنان بانک توسعه صادرات 20 496,198 0.004
کارکنان صندوق بازنشستگي 3 38808 0.0003234
115,689 12000000000 100

جدول فوق بر اساس اطلاعات تاریخ 1402/08/02بروزرسانی شده است